ლოტოსი
 LOTOS

  

სარეკლამო-საგამომცემლო ცენტრი

თბილისი, ჭოველიძის ქ. №21

+995 32 218 07 50

+995 32 593 65 96 19

lotos2010maya@gmail.com

www.bigsale.ge/lotos
Back to Category
 
         
     
დამატებულია: 08.06.12

სარეკლამო-საგამომცემლოცენტრილოტოსიგთავაზობთმომსახურებისსრულსპექტრსპოლიგრაფიული,სარეკლამოდასაგამომცემლოპროდუქციისშექმნასადაწარმოებაში. ვასრულებთასევევიზუალიზაციისპროექტებსფართომიმართულებითდაშეკვეთებსინტერიერ-ექსტერიერისშექმნაში. საგამომცემლომომსახურება:წიგნები; სახელმძღვანელოები;გაზეთები,ჟურნალები;საპრეზენტაციოთვალსაჩინოები; ნოტები; ბლანკები;ელექტრონულიწიგნები კომპიუტერულიმომსახურება:ტექსტებისაკრეფა, დაკაბადონება (დისერტაციები, საკურსოები, სადიპლომოები, სამეცნიერონამუშევრები, სილაბუსებიდაა.შ.); თარგმნა სურათებისდაფოტოებისდასკანირება, დამუშავებადააღდგენა. სარეკლამომომსახურება: საფირმონიშნისდიზაინისდამზადება; შოლკოგრაფია, პოლიგრაფიულიბეჭდვა, გარერეკლამა; ინტერიერი, ექსტერიერი;ყველანაირისახისავეჯისდამზადება. ავეჯის 3-d მოდელირებადავიზუალიზაცია. ჩვენმზადვართშევასრულოთნებისმიერიამოცანაკომპიუტერულიმოდელირებისადავიზუალიზაციისსფეროში.
 

                        Copyright © 2009  “Smart Club” Ltd.  bigsale.ge ყველა უფლება დაცულია.
                  შპს „სმართ კლუბი“-ს ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული სარეკლამო ინფორმაციის სიზუსტეზე.